Μέριμνα για το περιβάλλον

environment

 

Η Εταιρία δεσμεύεται να λειτουργεί με απόλυτη υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των παραγωγικών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους μας και κρίνεται απολύτως απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων μας.

Όλοι οι εργαζόμενοι στην Εταιρία οφείλουν να κατανοούν και να τηρούν την εφαρμογή της παρακάτω περιβαλλοντικής πολιτικής:

1. Να λειτουργούμε πάντα σε συμμόρφωση με την κείμενη Εθνική και Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως επίσης και με τους ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης και να τηρούνται τα όρια εκπομπών στο περιβάλλον (υδάτινες και ατμοσφαιρικές εκπομπές).

2. Να λειτουργούμε με υπευθυνότητα, έχοντας πλήρη γνώση των περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων, να αξιολογούμε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και ρίσκα από την παραγωγική διαδικασία, καθώς και να θέτουμε μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών πτυχών (environmental aspects).

3. Να θέτουμε στόχους του προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της Εταιρίας, όπως επίσης και στόχους συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και μείωσης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Να εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, ώστε αυτό να συμμετέχει ενεργά στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και στην κατανόηση των στόχων της Εταιρίας.

4. Να συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων δίνοντας προτεραιότητα στις συμβατές μεθόδους με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

5. Να διασφαλίζεται η ξεχωριστή διαλογή και αποθήκευση όλων ανεξαιρέτως των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων σε διακριτό χώρο με την κατάλληλη σήμανση λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά μέτρα προστασίας.

6. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης προστασίας του περιβάλλοντος (πχ. δευτερεύουσα προστασία) για την αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών (καύσιμα, λιπαντικά, διαλύτες, κ.λπ.).

7. Σε τακτική βάση να γίνεται αυτοαξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της Εταιρίας (scorecard).

8. Να λειτουργούμε σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και να συμμετέχουμε σε ανοιχτό διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέματα με όλους τους εταίρους μας.

 

Περιβαλλοντική Πολιτική